main.jpg
XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa
MANAGEMENT 2023

Siedlce, 25 września 2023 r.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Dane osobowe Uczestników konferencji podlegają ochronie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, reprezentowany przez Rektora, z siedzibą przy ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Prawidłowość przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się listownie (IOD, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce) lub za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji uczestnictwa w XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Management 2023 pt. „Innowacje w organizacji w warunkach kryzysów i niepewności”, komunikowania się z uczestnikami w celu organizacji wydarzenia naukowego , udokumentowania jego przebiegu oraz w celu wysyłania informacji o wydarzeniach naukowych przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach w przyszłości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „RODO", w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz realizowaną przez uczelnię na jej podstawie misją, jaką jest prowadzenie działalności naukowej, kształtowanie postaw obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione partnerowi wydarzenia naukowego, jeśli wyrazi Pan/Pani na to zgodę – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym momencie – co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

4. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym (art. 26 i 28 ust. 1 RODO) – współadministratorom, hotelom oraz instytucjom i firmom, z których usług uczestnicy konferencji będą korzystać a także organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Management 2023 pt. „Innowacje w organizacji w warunkach kryzysów i niepewności” będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej i sprawozdawczej tego wydarzenia przez uczelnię.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w konferencji. Natomiast podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail nie jest niezbędne, ale umożliwi kontakt z Panią/Panem.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz usunięcia danych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 9. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.